Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AHMADTEA.PL 

 

Obowiązuje od dnia 01.01.2023 

Sklep Internetowy www.ahmadtea.pl szanuje prawa konsumenta przyznane mu Ustawą o Prawach Konsumenta. Konsument nie może zrzec się tych praw, dlatego wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu, które mogą zostać uznane za mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw przysługujących Konsumentom na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, w związku z czym wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumentów. 

 

SPIS TREŚCI 

 1. Informacje ogólne. 
 1. Rejestracja i warunki dokonywania zamówień. 
 1. Cena i zasady płatności. 
 1. Dostawa.Odstąpienie od Umowy sprzedaży przez Konsumenta. 
 1. Reklamacja Towaru przez Konsumenta. 
 1. Usługi nieodpłatne. 
 1. Ochrona danych osobowych. 
 1. Postanowienia końcowe. 
 1. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Sklep internetowy działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Każdy z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z jego usług zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, jego akceptacji oraz przestrzegania zawartych w nim postanowień. 
 1. Niniejszy Regulaminem określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na dostępne w nim Towary, sposobu dostarczania zamówionych towarów Klientowi, uiszczaniu przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. 
 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
   
   
 1. Cena – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, która nie uwzględnia kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT; 
 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 
 1. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę Towaru określonego w Zamówieniu; 
 1. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów: 
   
  - firmę kurierską; 
   
 1. Klient – rozumie się przez to osobę fizyczną, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która zamawia i nabywa Towary w Sklepie Internetowym, na warunkach określonych w Regulaminie; 
 1. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 
 1. Konto Internetowe – indywidualny dla każdego Klienta panel zawierający bazę danych Klienta służącą do realizacji składanych przez niego zamówień w Sklepie Internetowym, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Konta Internetowego; 
 1. Koszt dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta. Kwoty te są uwidocznione podczas dokonywania przez Klienta zamówienia; 
 1. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową; 
 1. Przedsiębiorca jednoosobowy -  oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę ze Sprzedawcą, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 1.  Regulamin – oznacza niniejszy regulamin; 
 1. Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę sklep w Poznaniu przy ul. Smoluchowskiego 11 a, w którym zamówienia Towaru składa się za pośrednictwem Strony internetowej zwany dalej „Sklepem”; 
 1. Sprzedawca – rozumie się przez to spółkę Levant Foods Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-179) przy ul. Smoluchowskiego 11a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000537244, NIP 779-242-71-13, REGON 360-519-750, kapitał zakładowy w kwocie 20 000 000 PLN. Adres poczty elektronicznej sklep@ahmad.pl, telefon +48 601 290 908; 
 1. Strona internetowa – platforma internetowa pod adresem internetowym www.ahmadtea.pl, za pośrednictwem której Klient składa a Sprzedawca przyjmuje zamówienia dotyczące Towaru oferowanego w Sklepie Internetowym; 
 1. Subskrybent – osoba korzystająca z nieodpłatnej usługi Newsletter, która w celu skorzystania z tej usługi wypełniła formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej Sklepu; 
 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną – zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 . o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ. U. 2013.1422 j.t.); 
 1. Towar – produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży, przy czym Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową; 
 1. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość na zasadach określonych w Regulaminie między Klientem a Sprzedawcą; 
 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży za Sprzedawcą; 
 1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. Powyższe nie dotyczy logotypów oraz zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji Produktów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich. 
 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową. 
 1. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski oraz posiadają wszelkie wymagane prawem atesty. 
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. Nie dopuszczalne jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Strony internetowej Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy. 
 1. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, a w szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła dostępu do Konta Internetowego. 
 1. Sprzedawca stosuje mechanizm plików Cookies, które są zapisywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu urządzenia końcowego Klienta podczas korzystania przez Klienta ze Strony Internetowej Sklepu. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta, nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klienta ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Zawartość plików Cookies nie pozwala na identyfikację Klienta a za pomocą plików Cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. 
 1. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm Cookies w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Stosowanie plików Cookies ma zapewnić poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów, w związku z czym Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie Cookies może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu. 
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 
 1. REJESTRACJA I WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ
 1. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu jest dostępne dla Klienta, który dysponuje następującym wyposażeniem: 
   
   
 1. urządzenie elektroniczne: komputer PC, laptop, tablet, telefon komórkowy lub inne urządzenie z możliwością przeglądania stron internetowych; 
 1. szerokopasmowe łącze internetowe; 
 1. przeglądarka internetowa Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera oraz Safari; 
 1. włączona obsługa języka JavaScript i stylów CSS; 
 1. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up); 
 1. aktywne konto e-mail; 
 1. włączona obsługa plików cookies. 
 1. Utworzenie Konta Internetowego uwarunkowane jest dokonaniem przez Klienta nieodpłatnej rejestracji. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym. 
 1. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić w sposób prawidłowy formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu w tym w szczególności powinien podać wymagane dane osobowe (imię, nazwisko, firmę, dokładny adres korespondencyjny, numer telefonu, numer NIP jeśli ma zastosowanie) oraz adres e-mail i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne hasło. 
 1. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. 
 1. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje od Sprzedawcy niezwłocznie, drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej link aktywacyjny. Klient powinien skorzystać z linku aktywacyjnego w celu ukończenia procesu Rejestracji. Po dokonaniu powyższych czynności zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną Prowadzenia Konta Internetowego, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Internetowego i dokonywania zmian w podanych podczas Rejestracji danych. 
 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży. 
 1. Dokonywanie Zamówień za pomocą Strony internetowej Sklepu możliwe jest 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się: 
   
   
 1. w przypadku Dostawy Zamówień dokonywanej przez Dostawcę – w godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu; 
 1. w przypadku wybrania przez Kupującego opcji osobistego odbioru zamówionych Towarów – w godzinach otwarcia siedziby Sklepu; 
 1. Klient składający Zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje Zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do Zamówienia następuje przez wybór polecenia DO KOSZYKA pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Po skompletowaniu całości Zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, Klient składa Zamówienie przez wysłanie formularza Zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Potwierdzam zakup” ”, który wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę oraz o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. 
 1. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację zawierającą szczegóły Zamówienia oraz link do jego akceptacji. 
 1. Po akceptacji złożenia Zamówienia przez Klienta, zamówienie zostaje przyjęte do realizacji i następuje zawarcie Umowy sprzedaży. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 2 ust. 20 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży. 
 1. Sprzedawca potwierdza Klientowi warunki Umowy sprzedaży, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta. 
 1. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży w odniesieniu do Zamówień składanych za pomocą Strony Internetowej jest siedziba Sklepu, którego adres wskazany jest każdorazowo na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT. 
 1. Warunki Umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem. 
 1. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień: 
   
   
 1. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, 
 1. po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia, 
 1. złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu, 
 1. w przypadku gdy Zamówienie nie zostało opłacone w ciągu 7 dni roboczych od momentu zawarcia Umowy sprzedaży. 
 1. Bezpośredni kontakt Klienta ze Sprzedawcą we wszelkich sprawach związanych z realizacją 
  zamówień za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu jest możliwy: 
   
   
 1. za pomocą formularza kontaktowego na Stronie internetowej Sklepu, 
 1. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 601 290 908, 
 1. za pośrednictwem e-mail: sklep@ahmad.pl 
 1. listownie na adres Sprzedawcy:Levant Foods Sp. z o.o.; ul. Smoluchowskiego 11 a; 61-179 Poznań. 
 1. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy sprzedaży do dostarczania Towarów bez wad oraz do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji Zamówienia z zastrzeżeniem postanowień pkt. 20 poniżej. 
 1. Dokumentami, które potwierdzają zawarcie Umowy sprzedaży są paragon fiskalny lub faktura VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne do jej wystawienia dane. Wskazane dokumenty Sprzedawca dostarcza Klientowi wraz z zamówionym Towarem. 
 1. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją Zamówienia, a Klient ma prawo wówczas do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie. 
 1. Klient zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru (o ile występują). 
 1. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży Towaru utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru. 
 1. CENA I ZASADY PŁATNOŚCI
 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich, natomiast nie zawierają informacji odnośnie Kosztów dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy. 
 1. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania Zamówienia przez Klienta. 
 1. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmującej koszty dostarczenia i dokonania płatności, udostępniana jest przed ostatecznym złożeniem Zamówienia oraz potwierdzana jest w przesłanej wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta. 
 1. Dostępnymi formami płatności są: 
   
   
 1. gotówka – zapłata w tej formie może nastąpić przy odbiorze Towaru (za pobraniem)  
 1. przelew na konto Sprzedawcy wskazane w Zamówieniu. 
 1. szybkie płatności online obsługiwane przez firmę Blue Media. 
 1. Kupujący jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od momentu jej zawarcia. 
 1. Towary są sprzedawane w opakowaniach zgodnie z przepisami prawa. W przypadku Towarów na wagę, jeżeli rozbieżność pomiędzy ilością wskazaną w Zamówieniu, a dostarczoną Kupującemu wynosi więcej niż 10%, Kupujący ma prawo do rezygnacji z odbioru takiego Towaru, bądź do rezygnacji z odbioru całego Zamówienia, a Sprzedawca niezwłocznie zwróci mu Cenę, o ile została ona uiszczona z góry. 
 1. DOSTAWA
 1. Dostawa Towarów jest realizowana za pośrednictwem Dostawcy wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na adres wskazany w formularzu zamówienia. 
   
 1. Koszty dostawy są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu dostawy oraz są widoczne podczas składania Zamówienia i w jego podsumowaniu. Koszt dostawy w całości pokrywa Klient. 
 1. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy w wypadku wyboru przez Klienta opcji przedpłaty. W wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej liczony jest od momentu zawarcia Umowy sprzedaży. 
 1. Zamówienia będą przygotowywane w ciągu 24 godzin i przekazywane do wysyłki w miarę możliwości następnego dnia roboczego od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zmiany jego statusu na "w trakcie kompletowania". Sprzedawca nie przygotowuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 1. Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy realizującego dostawę na zlecenie Sprzedawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. 
 1. Przez przygotowanie Zamówienia rozumie się skompletowanie i spakowanie zamówionego Towaru przez Sprzedawcę, a w przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy przez Dostawcę przekazanie mu Towaru w celu jego doręczenia Klientowi. 
 1. W razie nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem w dniu doręczenia, kosztami związanymi z dodatkową dostawą zostanie obciążony Klient. Jeżeli Klient jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą jednoosobowym, postanowienia niniejszego punktu nie stosuje się w przypadku zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez te podmioty lub za które nie ponoszą one odpowiedzialności. 
 1. Faktura VAT zostanie doręczona wraz z zamówieniem w przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania otrzymania faktury poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu zamówienia. W pozostałych przypadkach wraz z dostawą Klient otrzymuje paragon fiskalny. 
 1. Przy dostawie Towaru Klient powinien sprawdzić, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu i czy jest nienaruszona. W przypadku braku wątpliwości Klient proszony jest o potwierdzenie Dostawcy odbioru zamówionego Towaru. Od tej chwili Towar staje się własnością Klienta. 
 1. Po dokonaniu odbioru zamówionego Towaru Klient proszony jest o otworzenie przesyłki w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia uszkodzenia, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem Klient proszony jest o sporządzenie wraz z pracownikiem Dostawcy protokołu szkodowego w celu ułatwienia i przyspieszenia procesu Reklamacji. 
 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą jednoosobowym, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru bez podawania przyczyny. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru przed jego upływem do Sprzedawcy. 
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. 
 1. W przypadku złożenia przez podmiot uprawniony oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 
 1. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca jednoosobowy musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (w dowolnej formie) w tym w formie pisemnej przesłanej za pośrednictwem poczty na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej sklep@ahmadtea.pl. W tym celu Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru, który jest dostępny na Stronie internetowej Sklepu, a stanowi załącznik nr 2 do ustawy dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 1. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Towar powinien zostać zwrócony Sprzedawcy zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru. Klient może zwrócić Towar dostarczając go osobiście lub przesyłając go pod następujący adres: Levant Foods Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Smoluchowskiego 11 a. 
 1. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 
 1. Jeżeli Klient uprawniony do skorzystania z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. w odniesieniu do umów: 
   
   
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
 1. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
 1. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 
 1. Sprzedawca zwraca uprawnionemu Klientowi należność za odesłany przez niego Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanego Towaru. 
 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył uprawniony Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 1. REKLAMACJA TOWARU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Zasady rozpatrywania reklamacji przez Sprzedawcę określają obowiązujące przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  (art. 556 i następne) oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 
 1. Reklamacje można składać: 
   
   
 1. w formie pisemnej na adres Sprzedawcy, 
 1. poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@ahmadtea.pl 
  Do reklamacji powinna zostać dołączona kopia dowodu zakupu reklamowanego Towaru. 
 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru, pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży we własnym imieniu, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Przedsiębiorców, poza przypadkami w których wyłączenie nie jest możliwe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 1. Jeżeli Towar ma wadę Klient, który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży we własnym imieniu może: 
   
   
 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie, jednakże Klient będący Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób przez niego wybrany jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę; 
 1. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca zobowiązuje się wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Jednakże Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta, będącego Konsumentem jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. 
 1. Koszty naprawy lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca. 
 1. Celem rozpatrzenia reklamacji, Klient który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży we własnym imieniu, powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar do Sprzedawcy. Koszt dostarczenia Towaru pokrywa Sprzedawca. 
 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. 
 1. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. 
 1. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji zawierającej reklamację ustosunkuje się na piśmie do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta, który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży we własnym imieniu. 
 1. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój adres e-mail oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji. 
 1. Dostarczenie Towaru niezamówionego przez Klienta następuje na ryzyko Sprzedawcy i nie nakłada na Klienta żadnych zobowiązań. 
 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. 
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
   
   
 1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php 
 1. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 
 1. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php 
 1. W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, z siedzibą przy Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań (http://poznan.wiih.gov.pl/cms), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź uprawniony do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu, z siedzibą przy Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań (http://poznan.wiih.gov.pl/cms/?sad-konsumencki,25), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. 
 1. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, która udziela porad pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl. 
 1. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy dążą do pozasądowego rozstrzygania sporów. Jest to interaktywna strona internetowa, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej. 
 1. W kwestiach związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się do kontaktu bezpośrednio ze Sprzedawcą – adres poczty elektronicznej sklep@ahmadtea.pl. 
 1. USŁUGI NIEODPŁATNE
 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, 24 godziny na dobę drogą elektroniczną usługi nieodpłatne w postaci: 
   
   
 1. Formularza kontaktowego, 
 1. Newslettera, 
 1. Prowadzenia Konta Internetowego. 
 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu. 
 1. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy. Klient może zrezygnować z usługi poprzez zaprzestanie wysyłania zapytań do Sprzedawcy. 
 1. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Subskrybent, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz zgłoszenia do Newslettera udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego, Subskrybent otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zgłoszeniowym link aktywacyjny. Subskrybent powinien skorzystać z linku aktywacyjnego w celu potwierdzenia chęci korzystania z usługi. Po dokonaniu powyższej czynności zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. 
 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Subskrybenta, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o  nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Subskrybentów, którzy dokonali subskrypcji. Każdy Newsletter kierowany do Subskrybenta zawiera informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter. 
 1. Subskrybent może w każdej chwili zrezygnować z usługi Newsletter przez ponowne wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej do formularza zgłoszeniowego znajdującego się na Stronie internetowej Sklepu. 
 1. Usługa Prowadzenie Konta Internetowego dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, który umożliwia mu modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji oraz śledzenie stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych 
 1. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie bezpłatnego usunięcia Konta Internetowego Sprzedawcy, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy w każdym czasie z oświadczeniem woli Klienta. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania. Z momentem usunięcia Konta następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług elektronicznych w tym zakresie. 
 1. Sprzedawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji. 
 1. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Internetowego Klienta oraz usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. 
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną w Sklepie Ahmadtea.pl przetwarzane są dane osobowe Użytkowników zgodnie i na warunkach określonych przepisami prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz na zasadach opisanych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie: sklep.ahmadtea.pl 
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Levant Foods Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-179), przy ul. Smoluchowskiego 11a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000537244, posiadająca NIP: 77 W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pod adresem: rodo@levant.pl. 
 1. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. 
 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia i przeniesienie, jak również wniesienia sprzeciwu oraz wycofania zgody. 
 1. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom w celu i zakresie wymaganym dla prawidłowej realizacji Usługi, na potrzeby, której zostały zebrane. 
 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności Użytkowników określa dokument Polityka prywatności – dostępny pod adresem sklep.ahmadtea.pl. Dokument ten zawiera pełne informacje wymagane przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Użytkownik powinien szczegółowo zapoznać się z nim i je zaakceptować przed rozpoczęciem korzystania z platformy internetowej Sklepu. 
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Warunki Umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa. 
 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu. 
 1. Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. 
 1. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. 
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu 
 1. w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn takich jak: 
 1. wystąpienia ważnych przyczyn natury technicznej i organizacyjnej, takich jak pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych, które mają wpływ na świadczenie Usług elektronicznych oraz prowadzenia Strony Internetowej Sklepu, 
 1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Umów sprzedaży, Usług elektronicznych oraz zasad korzystania ze Strony internetowej Sklepu, 
 1. konieczności dostosowania niniejszego Regulaminu do orzeczeń sądów lub decyzji administracyjnych, 
 1. rozszerzenia funkcjonalności Sklepu lub zakresu Towarów dostępnych do zakupu przez Klientów, 
 1. konieczności usunięcia niejasności lub błędów, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie 
 1. zmiany danych adresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie. 

6.  Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w dniu publikacji na Stronie Internetowej Sklepu. 

 1. Zamieszczone na Stronie internetowej Sklepu zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Klienta podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.). 
 1. Wszystkie prezentowane na stronie internetowej Sklepu internetowego towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
Bestsellery
Ahmad Tea Kew Majestic Breakfast zestaw Mug Set 100g
Ahmad Tea Kew Majestic Breakfast zestaw Mug Set 100g

127,99 zł

Cena regularna: 159,99 zł

szt.
Kew Selection Ahmad Tea 3x10tb torebek aluminiowych
Kew Selection Ahmad Tea 3x10tb torebek aluminiowych

30,39 zł

Cena regularna: 37,99 zł

szt.
Zestaw prezentowy szklanka + herbata Ahmad Tea Cinnamon Haze
Zestaw prezentowy szklanka + herbata Ahmad Tea Cinnamon Haze

31,99 zł

Cena regularna: 39,99 zł

szt.
Zestaw prezentowy szklanka + herbata Ahmad Tea Mixed Citrus
Zestaw prezentowy szklanka + herbata Ahmad Tea Mixed Citrus

31,99 zł

Cena regularna: 39,99 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl